Plébánia könyvtára: Plébánia könyvtár
Rendezés
Borító Cím Szerző Látogatás
no-img_eng.gif """ Az emberélet útjának felén"" Beszédek, cikkek, előadások Irta Ravasz LÁszló II. kiadás ""Az Út kiadása"" 1925." Ravasz László
1357
no-img_eng.gif """Bizonyságtétel"" Egyházi beszédek Írta Vásárhelyi János Turda-Torda. Füssy József irodalmi és könyvnyomdai műintézete 1925" Vásárhelyi János
1125
no-img_eng.gif """Tudom, kinek hittem"" - egyházi beszédek - Irta: Vásárhelyi János 1927 ""Minerva"" irodalmi és könyvnyomdai műintézet részvénytársaság kiadása Cluj-Kolozsvár" Vásárhelyi János
1191
no-img_eng.gif "A bűnők megkülönböztetése faj és szám szerint. Tekintettel a gyónás teljességére. Erkölcstani tanulmány. Irta Fejér Gerő főgymn. Hittanár. Külön lenyomat a ""Hittudományi Folyóira Fejér Gerő
642
no-img_eng.gif "A bölcsészet tankönyve. Irta Dr. Stöckl. Albert, kanonok és tanár az eichstädti püspöki akadémiában. A negyedik javitott kiadás után magyaritotta és a legujabb kutforrások nyomán felvilágositó jegyze Stökl, Albert, Dr.
787
no-img_eng.gif "A kultúrharcz és a római pápa tévmentessége a lelkiismeret és állam szempontjából. Pályanyertes mű. Irta Sullay István, a ""Szabadelvűség, Szabadság és Vallás"" szerzője. Eger. Az Érse Sullay István
667
no-img_eng.gif "A szamosujvári örmény múzeum története A régi Szamosújvár emlékei Dr. Hermann Antal az O. M. E. tb. igazgatója Dr. Papp Gusztáv az O. M. E. titkára Szamosujvár, 1907. Todorán Endre ""Aurora"" könyvny Dr. Hermann Antal
, Dr. Papp Gusztáv
891
no-img_eng.gif "A szamosújvári római castellum praetoriumának ásatásáról 16 műmelléklettel Irta: Orosz Endre Szamosujvár Todorán Endre """"Aurora"""" Könyvnyomdája" Orosz Endre
1141
no-img_eng.gif "Az ős keresztény irodalom monographiája Irta Károly János székesfehérvári apátkanonok stb. Második kötet Budapest Nyomatott a ""Hunyadi Mátyás"" Intézetben 189" Károly János
768
no-img_eng.gif "Az uj egyházi törvénykönyv főbb vonásai és ujitásai. Irta Sipos István dr. egyházjogtanár a pécsi püspöki hittudományi főiskolán. második, bővített és javított kiadás. Pécs. Nyomatott Sipos István
680
no-img_eng.gif "Die Parabeln des Herrn in homilien erklärt von Dr. Jakob Schäfer, Professor der neutestamentlichen Exegese am bischöflichen Klerikarseminar zu Mainz "" Zu vielen solchen Gleichnissen redete er zu ihn Schäfer, Jakob, Dr.
580
no-img_eng.gif "Elmélkedések az Úr Jézus Krisztus élete, halála és feltámadása felett. 1888. évi Nagyböjtben és Húsvétvasárnapján a székesfehérvári főtemplomban tartotta: Károly János, székesfehérvári apát-kano Károly János
471
no-img_eng.gif "Erdély választott püspökei (1618-1695) Levéltári kutatásai alapján irta: Dr. Temesváry János rendes tanár. Első rész (1618-1663) Szamosújvár, 1913. Todorán Endre ""Aurora"" konyvnyomdája" Dr. Temesváry János
547
no-img_eng.gif "Házassági akadályok a Róm. Kath. Egyházban. Gyakorlati példákkal felvilágositva és iratformulákkal ellátva, a lelkészkedő papság számára gyakorlati kézikönyvül irta Dr. Lukács Antal. Az erdélyi Dr. Lukács Antal
508
no-img_eng.gif "Károly János beszédei. II. Vegyes egyházi beszédek. Különféle alkalmakkal tartotta: Károly János, székesfehérvári apát-kanonok. Székesfehérvárott, nyom. a ""Széksfehérvár és Vidéke Könyvnyomdájá""-ba Károly János
576
no-img_eng.gif "Károly János beszédei. Vegyes egyházi beszédek. Különféle alkalmakkal tartotta: Károly János, székesfehérvári apát-kanonok, papnöveldei kormányzó, zsinati vizsgáló, szentszéki ülnök, az egyházjog és Károly János
469
no-img_eng.gif "Keersztény erkölcstan. Az evangéliumi igazságok alapján vasár-, ünnepnapi és alkalmi beszédekben kifejtve. Szerzé P. Hunolt Ferencz, Jézus-Társaságának tagja és a trieri székesegyhéz hitszónoka. Magy Hunolt Ferenc
605
no-img_eng.gif "Keresztény magyar népünk gazdasági romlása Szociálpolitikai tanulmány irta Miklóssy István ""...egy emberélet lefolyta után vagy magyarabb világ lesz, mint ma van, vagy elvész a magyar."" Gróf Széche Miklóssy István
484
no-img_eng.gif "Látások könyve beszédek elmélkedések Irta Ravasz László II. kiadás Budapest, 1924. A ""Studium"" kiadása (IV., Múzeum-körút 21.)" Ravasz László
975
no-img_eng.gif "Szabadelvűség, szabadság és vallás. Vagy: mi az oka az állam és egyház közti viszálynak. Pályanyertes mű Irta Sullay István, a ""Szabadság, Egyenlőség, Testvériség"" szerzője. Más Sullay István
495
no-img_eng.gif Ősi intézményeink történelmi tanulmány Rudnay Béla 996
cover Ősmagyarok műveltésgéhez adatok Bíró János 793
no-img_eng.gif ''''''Tartsunk Bűnbánatot'''' korszerű nagybőjti beszédsorozat'' Sipos A. Félix 989
no-img_eng.gif ''Egyházi beszéd a ''''Keresztény hit'''' becséről melyet Szent István Apostoli király Nemzeti Ünnepén Bécsben A ''''T. T. Kapuczinus Atyák'''' templomában 1836 Kisasszony hava 21-kén mondott Sza Szalay Imre 495
no-img_eng.gif ''Fény a fényből. Dogmatikus megfontolások az ''''Egy Istenről'''''' Dr. Ruppert István 1025
 
 
 
 


Napi evangélium RSS

evangelium.katolikus.hu
  • Egy alkalommal Jézus útra kelt Kafarnaumból, és Júdea határába ment, a Jordán túlsó partjára. Ott ismét nagy tömeg sereglett köréje, ő pedig szokása szerint tanította őket. Akkor a farizeusok odamentek Jézushoz és megkérdezték: „Szabad-e a férjnek elbocsátania a feleségét?” Próbára akarták ugyanis tenni. Ő azonban kérdéssel válaszolt: „Mit parancsolt nektek...

   

Copyright © 2016 Gyergyói Örmények.

Joomla 1.7 templates free by Joomla Template Maker